Programma Dag 1

 • 09:30-10:30
 • Zaal 1

 • 10:30-11:00
 • Zaal 1
 • Speciale en issue coatings

What about Physical Vapour Deposition? Basics and options

Surface technologies like PVD are discussed to provide many options to add value and functionality to products. To consider and implement these options in innovations it is not essential to know all details, but to be able to ask the right questions to the right people. This contribution intends to provide basics on the technique, its use, and implementations. To start the discussion and to enable participants to aks these questions themselves. What is Physical Vapour Deposition? What are the benefits? Under what conditions can it be used? What about the objects to be coated? Examples? And YOUR question?


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  What about Physical Vapour Deposition? Basics and options (555 KB)

 • 11:00-11:30
 • Zaal 1
 • Speciale en issue coatings

Revolutionair proces voor de industrie: koud spuiten

Bij het ‘Koud Spuit’ proces worden poederdeeltjes (typisch 10 tot 40 µm) versneld tot zeer hoge snelheden (200 tot 1200 ms -1) door een supersonische  gecomprimeerde gasstraal bij temperaturen onder hun smeltpunt. Bij botsing met het substraat ondergaan de deeltjes een extreme en snelle plastische vervorming waarbij samenvloeiing met het oppervlakte materiaal plaats vindt en er een zeer dichte coating met hoge hechtingskrachten ontstaat. Het ‘Koud Spuit’ proces kan worden beschouwd als thermisch spuiten, oplassen en kogel stralen in 1 proces, maar zonder de nadelen van die 3 processen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Revolutionair proces voor de industrie: koud spuiten (2.8 MB)

 • 12:00-12:30
 • Zaal 1
 • Speciale en issue coatings

A new generation of (wet)coatings (Engels)

We have intensively improved properties of liquid paints to achieve huge savings in application & maintenance costs as well as keeping sustainablity properties of the new coatings
generation we have manufactured. The main advantages of these coatings are with regards to their technoloy, chemical characterization, properties and being cost-effective.
We will also compare properties of the new coatings we have improved and developed with their three top selling counter-parts.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  A new generation of (wet)coatings (Engels) (1.2 MB)

 • 12:30-12:00
 • Zaal 1

Functional bio-based coatings for mechanical or corrosive protection (Engels)

In a transition towards more sustainable resources, protective coatings developed from traditional fossile-based polymers are gradually replaced by bio-renewable alternatives. Either the one-by-one replacement through bio-based monomers can be achieved for certain content, or more benefit can be obtained by the implementation of novel coating concepts. The performance of UV-curable bio-based acrylate coatings for mechanical protection is illustrated by gradual replacement of either the acrylate backbone or cross-linking diluent into a bio-based counterpart. An alternative concept for corrosion protection through thermally-controlled release of vegetable oils is presented with long-lasting performance.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Functional bio-based coatings for mechanical or corrosive protection (Engels) (2.5 MB)

 • 13:00-13:30
 • Zaal 1

 • 13:30-14:00
 • Zaal 1
 • Materialen

Coating issues bij gerecycled aluminium


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Coating issues bij gerecycled aluminium (2.1 MB)

 • 14:00-14:30
 • Zaal 1
 • Materialen

Ontwikkelingen in aluminium; wie bepaalt?

 • 14:30-15:00
 • Zaal 1
 • Materialen

Duurzaam bouwen met zink


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Duurzaam bouwen met zink (1.7 MB)

 • 15:30-16:00
 • Zaal 1

 • 10:30-11:30
 • Zaal 2

 • 11:30-12:00
 • Zaal 2
 • Voorbehandelen materialen

De visie van Tata Steel op voorbehandeling

 • 12:00-12:30
 • Zaal 2
 • Voorbehandelen materialen

Metalliseren met aluminium

Corrosiebescherming bieden door het aanbrengen van een aluminiumlaag op het oppervlak van het te beschermen product of constructie.

 • 12:30-13:00
 • Zaal 2
 • Voorbehandelen materialen

Pre-anodisatie:is dit nu wel nodig?

Het chemisch voorbehandelen van aluminium bij buitentoepassing is de standaard. Door veranderende wetgeving is de chemische industrie al vele jaren op zoek naar goede systemen voor deze voorbehandeling. Chroom 6 was in het verleden de standaard, maar heeft nu Chroomvrije of Chroom 3 systemen als opvolgers.
Ook het elektrochemisch behandelen van aluminium d.m.v. pre-anodiseren is een voorbehandelingsmethode van aluminium. Dit kan zowel on-line als off-line worden toegepast.
In deze lezing wil ik u graag dit systeem uitleggen en de voor- en nadelen benoemen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Pre-anodisatie:is dit nu wel nodig? (1.2 MB)

 • 13:00-13:30
 • Zaal 2
 • Voorbehandelen materialen

Ontwikkelingen eenmalige straalmiddelen

Nu het einde van het steenkolen tijdperk echt in zicht is, betekent dit dat er in de nabije toekomst ook geen smeltslak straalgrit meer zal zijn (Vasilgrit).
Lezing betreft presentatie van de huidige alternatieven, de voor- en de nadelen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Ontwikkelingen eenmalige straalmiddelen (7.8 MB)

 • 13:30-14:30
 • Zaal 2

 • 14:30-15:00
 • Zaal 2
 • Inspecties+testen

Het meten van de gezondheid van een verfsysteem aan de hand van EIS-methode


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Het meten van de gezondheid van een verfsysteem aan de hand van EIS-methode (943 KB)

 • 15:00-15:30
 • Zaal 2
 • Inspecties+testen

Bepalen van de aanwezigheid Chroom-6 in verf

 • 15:30-16:00
 • Zaal 2
 • Inspecties+testen

Hoe overleef ik een inspectie? Tips en tricks van een insider.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Hoe overleef ik een inspectie? Tips en tricks van een insider. (311 KB)

 • 09:30-10:00
 • Zaal 3

 • 10:00-10:30
 • Zaal 3
 • Afval, recycling, CE

Afvalwater en -lucht/Omgevingswet

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De Nederlandse overheid voert beleid om de risico's van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren. Er is momenteel vanuit het bevoegd gezag op het gebied veel aandacht voor ZZS. Ook zien we dat diverse branches meer aandacht krijgen op het gebied van deze ZZS. Als deze stoffen in het afvalwater of in de lucht voorkomen geldt een minimalisatieplicht. Als KWA Bedrijfsadviseurs hebben we de drive om bedrijven te helpen om de uitstoot van deze stoffen te minimaliseren voor zowel lucht als water. In deze presentatie neemt KWA u mee hoe deze minimalisatie is verankerd in de wetgeving en welke stappen u moet ondernemen om aan de minimalisatieplicht te voldoen.

Stappenplan
Het RIVM houdt een lijst bij van ZZS die aan het criteria ZZS voldoen. Als deze stoffen in het afvalwater of in de lucht voorkomen geldt een minimalisatieplicht en dient eens in de 5 jaar een rapport te worden opgesteld welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om ervoor te zorgen dat deze stoffen uit het proces worden geweerd.
Maar daar blijft het niet bij: de te ondernemen stappen voor lucht en water worden anders ingevuld. Voor lucht geldt dat de luchtstroom getoetst moet worden aan de grensmassastroom. Wordt de grensmassastroom van de specifieke stof overschreden dan dient een immissietoets te worden uitgevoerd en te worden gekeken of deze de het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) overschrijdt. Indien dit het geval is dienen aanvullende maatregelen te worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren of dient toestemming te worden verkregen bij het bevoegd gezag om de MTR te mogen overschrijden.
Voor afvalwater geldt dat voor alle grond-, hulpstoffen of chemicaliën worden gebruikt in het proces die mogelijk bij normaal gebruik in het afvalwater terecht kunnen komen op de waterbezwaarlijkheid moet worden getoetst. Toetsing vindt plaats via de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (ABM2016). Uit de ABM toets volgt een saneringsinspanning. Dit betekent dat er wordt gekeken hoe vervuilend de stof is als deze in het milieu terecht komt. Hierin zijn verschillende gradaties. Het kunnen stoffen zijn die van nature al in het milieu aanwezig zijn en niet milieubelastend zijn tot en met stoffen die zeer milieubelastend zijn. Deze laatste stoffen zijn de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).
Voor stoffen zowel in lucht als afvalwater geldt een minimalisatieplicht als het gaat om ZZS en is een bronaanpak noodzakelijk.

Best Beschikbare Technieken
Als de betreffende ZZS niet vervangen kunnen worden, dan dient het gebruik te worden geminimaliseerd en vervolgens zoveel als mogelijk uit de lucht of het afvalwater worden gehaald met behandelingstechnieken. Hiervoor dienen technieken te worden gebruikt die worden beschouwd als Best Beschikbare Technieken (BBT).

Immissietoets
Indien er alsnog stoffen in het afvalwater in het milieu kunnen komen, de zogenaamde restlozing na behandeling, dient een immissietoets te worden uitgevoerd. Via deze immissietoets wordt gekeken wat de invloed is van de lozing op het ontvangende oppervlaktewater. Als de invloed binnen de kwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater valt, zijn er minder bezwaren tegen de restlozing. Indien de kwaliteitsdoelstellingen worden overschreden, is overleg met de waterbeheerder en/of zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

In de vergunning staat vaak opgenomen hoe met stoffen moet worden omgegaan die in het milieu terecht kunnen komen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Afvalwater en -lucht/Omgevingswet (693 KB)

 • 10:30-11:00
 • Zaal 3
 • Afval, recycling, CE

Hergebruik straalgrit

In ca. 20 minuten geeft de spreker een beeld van de wetgeving rond de afvoer van straalgrit en de mogelijkheden van hergebruik ervan.
Het LAP (Landelijk Afvalstoffenbeheer Plan) en het Stortverbod voor straalgrit komen aan bod, maar ook het niet-aansluiten ervan bij de marktsituatie.
U kunt een overzicht van de verwerkingsmogelijkheden van straalgrit verwachten en de recycling- en nuttige toepassingsmogelijkheden worden toegelicht.
Kortom, verduurzamingsmogelijkheden bij straalgritverwerking binnen de wettelijke kaders.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Hergebruik straalgrit (1.2 MB)

 • 11:00-11:30
 • Zaal 3
 • Afval, recycling, CE

De circulaire maakindustrie - uitleg en businessmodellen

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan een circulaire maakindustrie.
Dat doen zij vanuit het UPCM. Tijdens de lezen zal de structuur van het UPCM nader worden belicht evenals de werkwijze en de reultaten tot op heden.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  De circulaire maakindustrie - uitleg en businessmodellen (1.4 MB)

 • 11:30-12:30
 • Zaal 3

 • 14:00-15:30
 • Zaal 3

 • 15:00-15:30
 • Zaal 3
 • Veiligheid en procesoptimalisatie

Digitally supported approaches for planning and operation of efficient and sustainable plating process chains (Engels)

Plating process chains are characterized by a high complexity due to dynamic interdependencies between and within processing steps. Cost efficiency but also energy and resource efficiency as well as safety issues are crucial aspects in plating. The presentation will focus on digitally supported approaches to deal with those objectives while applying an advanced multiscale modelling and simulation of plating process chains. The model is updated through real production data thus allowing to improving the planning and operation of operations.

 • 15:30-16:00
 • Zaal 3
 • Veiligheid en procesoptimalisatie

Oppervlaktetechnologie is van nature niet-natuurlijk. Veilig werken met SVHC/CMR-stoffen

In de oppervlaktebehande technologie worden stoffen gebruikt die zorgen voor een lange levensduur van producten. Deze stoffen hebben vaak een SVHC of CMR kwalificatie. De overheid probeert door middel van restricties en autorisaties grip te krijgen op deze stoffen. Maar als je ze wel nodig heb, hoe kun je er dan veilig mee werken? En hoe "gevaarlijk" zij deze stoffen eigenlijk? Vereniging ION zocht het uit en vertelt u graag over de resultaten. Hierbij benaderen we de stoffen in de productiebedrijven (badenreeksen en sproei/spuitinrichtingen) en op locatie (deklagen verwijderen en nieuwe aanbrengen).


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Oppervlaktetechnologie is van nature niet-natuurlijk. Veilig werken met SVHC/CMR-stoffen (2.4 MB)